Loader
Δήλωση απορρήτου και πολιτική διαχείρισης και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

Η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ- WOMEN IN NEED HELLAS» με διακριτικό τίτλο W.I.N HELLAS, που για χάρη συντομίας στο παρόν κείμενο θα αναφέρεται ως η Οργάνωση, σας καλωσορίζει στη νέα της διαδικτυακή σελίδα.

Σκοποί της Οργάνωσης – που ιδρύθηκε το 2006 και είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 09112 ΑΕΕ 11096Γ87Ν/1135 και Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 09112 ΑΕΕ 11096Γ87Ν /1019 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- είναι: 1) Η παροχή κάθε αναγκαίας ψυχολογικής και ηθικής υποστήριξης, ενίσχυσης και συμπαράστασης των γυναικών που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης οποιουδήποτε είδους εκ μέρους τρίτων, μέχρι την πλήρη σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική ανάρρωσή τους, 2) Η παροχή πληροφοριών, οδηγιών, η γραμματειακή και συμβουλευτική υποστήριξη στο ευρύ κοινό και οργανώσεις για ενημέρωση και αντιμετώπιση θεμάτων υποστήριξης των κακοποιημένων γυναικών, 3) Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού των κακοποιημένων γυναικών κατ’ εφαρμογή όλων των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων των κακοποιημένων γυναικών, 4) Η επικοινωνία και η συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, δίκτυα, που εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας, 5) Η συνεργασία και επικοινωνία με ιδρύματα, οργανώσεις, φορείς του εξωτερικού που υποστηρίζουν και επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, με οποιονδήποτε τρόπο και 6) Η διοργάνωση, προώθηση και προβολή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, κοινωνικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, για την ανάδειξη του προβλήματος των κακοποιημένων γυναικών και την υπόδειξη μεθόδων αντιμετώπισής του.

Η Οργάνωση σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση της από τις γυναίκες – θύματα βίας που απευθύνονται σ’ αυτή αναζητώντας βοήθεια ή που λαμβάνει γνώση με οιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ αίτηση εγγραφής για παρακολούθηση στα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματά της ) και για αυτό το λόγο, από την αρχή της λειτουργίας της, συνέταξε Κώδικα Δεοντολογίας και προστάτευσε τα προσωπικά δεδομένα των γυναικών που προσέφυγαν και προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Οργάνωσης, την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, και αφορούν το προσωπικό που εργάζεται στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της W.I.N. Hellas και τα μέλη της. Τα δεδομένα αναφέρονται ιδίως στις γυναίκες –θύματα βίας και καταγράφονται ως σημαντικά για την επεξεργασία του περιστατικού και την ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική στήριξη της γυναίκας. Η συμβουλευτική που παρέχεται στις γυναίκες καλύπτεται από το απόρρητο των συμβούλων. Κάθε σύμβουλος δεσμεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Οργάνωσης και από τις βασικές αρχές δεοντολογίας του κλάδου του. Περαιτέρω η Οργάνωση γνωστοποίησε στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την τήρηση του αρχείου της.

Στις 25 Μαΐου του 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (ή “GDPR” , general data protection regulation) με βασικό στόχο την ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω της κατοχυρώσεως νέων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 Κ, «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσεως, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Επίσης ως «επεξεργασία» ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Η επεξεργασία των δεδομένων των γυναικών από την Οργάνωση περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες: 1) Δεδομένα Ταυτοποίησης : Όνομα, Επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, 2) Δεδομένα Επικοινωνίας: Ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου, δεδομένα στοιχείων σύνδεσης στο διαδίκτυο και επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 3) Δεδομένα που αφορούν την υγεία: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία των γυναικών – θύματα βίας και τυγχάνουν επεξεργασίας με τη ρητή συγκατάθεση των γυναικών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ως «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων ορίζεται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας: Η Οργάνωση συγκεντρώνει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες βοήθειας και στήριξης στις γυναίκες – θύματα βίας {σύμφωνα με το άρθρο 6 Κ, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου}, καθώς επίσης και για στατιστικούς λόγους. Κύρια μέθοδος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων αποτελεί η στατιστική επεξεργασία (πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών και εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων). Τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται στην δημοσιότητα είναι ανωνυμοποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία και δεν δύνανται να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων. Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Οργάνωσης και για στατιστικούς λόγους και είναι ΑΠΟΡΡΗΤΑ και δεν διαβιβάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα ή Δημόσια Αρχή, εκτός και εάν υφίσταται νομική υποχρέωση και επιβάλλεται στα πλαίσια τήρησης του νόμου. Τα δεδομένα τηρούνται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Οργάνωσης που βρίσκεται επί της οδού Υγείας αρ. 33, στη Βούλα και η Οργάνωση έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η νόμιμη και ασφαλής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

Περαιτέρω στο διαδικτυακό μας τόπο, https://www.winhellas.gr/, καταγράφονται ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων (cookies), αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς λόγους και όχι για αναγνώριση της ταυτότητας των επισκεπτών, η οποία παραμένει άγνωστη σε εμάς.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Οργάνωση τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που εκτελείται ένα έργο (π.χ ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο) ή παρέχονται υπηρεσίες στήριξης σε κάποιο πρόσωπο και για δέκα (1Ο) χρόνια μετά.

Τα δικαιώματά σας: Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς και Νόμους που ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα έχετε τα εξής δικαιώματα:

  1. Το δικαίωμα γνώσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
  2. Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  3. Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη).
  4. Το δικαίωμα να λάβετε γνώση της διόρθωσης ή της διαγραφής ή του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  5. Το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Τα ως άνω δικαιώματά σας δύνασθε να τα ασκήσετε κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος το οποίο θα αποστείλετε στο email της Οργάνωσης info@winhellas.gr. Επίσης, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και τους Κανονισμούς και νόμους που ισχύουν στη χώρα μας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισσίας αρ. 1-3, Τ.Κ 11523 στην Αθήνα και στοιχεία επικοινωνίας τα εξής: Τηλέφωνο: 2106475600, email: contact@dpa.gr .

Εφαρμοστέο Δίκαιο:

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Πολιτική Απορρήτου: Μπορείτε να ενημερώνεστε για την οιαδήποτε αλλαγή και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής μας από τον διαδικτυακή σελίδα μας.